STATUTUL

SOCIETĂŢII ROMÂNE DE MORFOLOGIE
(S.R.M.)

 

CAPITOLUL I - Denumire. Forma juridică. Sediu. Durata.

Art. 1.  Denumirea Asociaţiei este SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MORFOLOGIE denumită în continuare S.R.M.

Art. 2.  a) S.R.M. se constitiue ca persoană juridică română de drept privat, apolitică, autonomă, organizaţie profesională cu caracter ştiinţific şi educaţional, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi nonprofit, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile din România, cu Actul constitutiv şi cu Statutul Societăţii;
b) S.R.M. dobândeşte personalitate juridică la data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
c) S.R.M. este continuatoarea de drept şi de fapt a Societăţii Naţionale de Morfologie Normală şi Patologică (S.N.M.N.P.), membră a Asociaţiei Medicale Române (A.M.R.) care a funcţionat fără personalitate juridică până la data actuală şi care a continuat Societatea de Morfologie Normală şi Patologică - membră a Uniunii Societăţilor de Ştiinţe Medicale (USSM).

Art. 3.  SediulS.R.M. este la Centrul de Cercetare "Centrul pentru Studii de Morfologie Microscopică şi Imunologie", al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 4, cod 200349, tel/fax 040.0251.523654.

Art. 4.  Durata de funcţionare aS.R.M. este nelimitată.

Art. 5.  Persoana împuternicită să desfăşoare procedura de dobândire a  personalităţii juridice este secretarul general al SRM. În prezent secretar general este domnul prof. univ. dr. Laurenţiu MOGOANTĂ cetăţean român, domiciliat în. Craiova, şeful catedrei de Histologie - Morfopatologie, Secretarul ştiinţific al Facultăţii de Medicină, U.M.F.  Craiova.

CAPITOLUL II - Scop. Obiective.
Art.6.   Scopul constituirii S.R.M. constă în crearea unui cadru organizatoric adecvat pentru toţi specialiştii din domeniul morfologiei normale şi patologice precum şi pentru alti specialişti ale caror preocupări au legatură cu aceste domenii de activitate, în vederea ridicării continue a nivelului profesional şi ştiinţific al tuturor membrilor S.R.M., precum şi pentru susţinerea acţiunilor de menţinere şi îmbunătăţire a sănătăţii publice din România.

Art. 7.  Pentru realizarea acestui scop prezentat la art. 6, S.R.M. îşi propune următoarele obiective:

  • Organizarea şi participarea la conferinţe, simpozioane, întâlniri ştiinţifice, mese rotunde care au ca obiectiv valorificarea activităţii profesionale şi de cercetare  precum şi realizarea de schimburi de experienţă în domeniul histologiei, anatomiei patologice, biologiei celulare, anatomiei şi geneticii medicale precum sidin alte domenii apropiate;
  • Organizarea din patru în patru ani de congrese naţionale cu participare internaţională şi a altor manifestări ştiinţifice care să permită un larg schimb de informaţii ştiinţifice în domeniul de activitate al societăţii şi contacte cu personalităţi ale lumii ştiinţifice internaţionale din domeniul morfologiei normale şi patologice;
  • Iniţierea şidezvoltarea de legături cu instituţii şi asociaţii, din ţară şi străinătate cu preocupări similare,cu disponibilităţi de sprijin pentru dezvoltarea medicinii;
  • Coordonarea activitatii publicistice în domeniu  prin editarea unei reviste de profil, prin intermediul căreia să se realizeze valorificarea activităţii ştiinţifice a celor ce lucrează în domeniu - şi nu numai, şi schimburi de reviste cu profil similar din tară sidin strainatate;
  • Încurajarea, promovarea sidezvoltarea informatizarii, a metodelor moderne de investigatii a celor mai noi cunoştiinţe stiintifice medicale care pot influenta direct precizarea diagnosticului si tratamentului;
  • Colaborarea cu Ministerul Sanatatii, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu Colegiul Medicilor şi alte instituţii interesate din România, în elaborarea de pragrame de familie, programe de instruire, elaborarea de ghiduri specifice morfologiei normale şi patologice, organizarea de manifestări cu caracter profesional şi ştiinţific şi alte activităţi corespunzătoare pregătirii membrilor societăţii;
  • Promovarea programelor de cercetare ştiinţifică cu caracter naţional şi internaţional,  participarea laprograme de studiu organizate de federaţiile europene şi federaţiile naţionale în vederea afirmarii societăţii in activitatea stiintifica pe plan naţional şi  international;       
  • Participarea, organizarea de cursuri si programe de instruire care răspund scopului şi obiectivelor inclusiv S.R.M., inclusiv cu participarea internatională; de asemenea SRM-ul facilitează participarea la astfel de obiective a membrilor săi;
  • Afilierea la societăţi ştiinţifice internaţionale;
  • Elaborarea de recomandări şi ghiduri cu caracter profesional care să oglindească poziţia S.R.M. în domeniul morfologiei;
  • Stabilirea unui cod de etică şi deontologie profesională şi asigurarea respectării acestuia de către membrii săi;
  • Ridicarea nivelului profesional şi ştiinţific al membrilor săi în vederea perfecţionării calităţii actului medical şi/sau cercetării ştiinţifice;
  • Colaborarea cu instituţiile de învăţământ medical şi din alte ramuri de activitate, cu institutele de cercetare şi alte organizaţii ştiinţifice şi profesionale din ţară şi străinătate;
  • Alte activităţi legale, necesare pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor sale, inclusiv activităţi economice directe, cu condiţia să aibă un caracter accesoriu şi să fie în strânsă legătură cu realizarea scopului S.R.M.
  • S.R.M. îşi propune să realizeze apariţia unei reviste medicale de profil care se va numi Romanian Journal of Morphology and Embryology (Jurnalul Român de Morfologie şi Embiologie).

 

CAPITOLUL III - Organizarea, conducerea şi functionarea S.R.M.

Art. 8. Potrivit art. 20 din OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, organizarea si functionarea    S.R.M. se realizeaza prin următoarele organisme de conducere:

 • Adunarea Generala,
 • Consiliul Naţional,
 • Comitetul Director,
 • Preşedinte.

                                                 
Art. 9. Adunarea generala este formata din totalul membrilor titulari ai S.R.M, cu cotizaţia plătită, la zi.

Art. 10. Adunarea generala se intruneşte o dată pe an (adunare generala ordinara) si ori de câte ori este necesară dezbaterea unor probleme deosebite şi urgente ce intra in competenţa sa (adunare generala extraordinară). Adunarea generala se convoacă in scris de către preşedintele S.R.M., de către Comitetul Director, precum şi la solicitarea a 2/3 din totalul membrilor titulari ai Consiliului Naţional. Convocarea se face în scris sau telefonic, cu precizarea ordinii de zi şi a locului unde se ţine adunarea generală, de regulă cu cel putin 30 de zile înainte, în cazul sesiunilor ordinare si cu cel puţin trei zile înainte, in cazul sesiunilor extraordinare.

Art. 11. Adunarea Generală este valabil constituita in prezenţa a cel putin jumătate plus unu dintre membrii titulari şi ia hotărâri cu votul majorităţii simple a celor prezenţi, cu excepţia hotărârii de dizolvare şi lichidare a S.R.M. şi de dizolvare a Consiliului Director sau/şi a Consilului Naţional, care se adoptă cu votul a 2/3 dintre membrii acesteia. Fiecare membru titular poate exprima votul său şi totodată votul a cel mult doi membri titulari care i-au încredinţat, în plic închis, imputernicire scrisă şi parafată.

Art. 12. Atribuţiile Adunarii Generale sunt:

  • aproba strategia şi obiectivele generale ale S.R.M. pentru perioada următoare;
  • examinează şi aprobă raportul anual al Consiliului Naţional, prezentat de către Preşedintele S.R.M.;
  • aproba dizolvarea şi lichidarea S.R.M.; bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite unei persoane juridice cu activitate în acelaşi domeniu sau într-un domeniu apropiat, desemnată de Comitetul Director;
  • hotărăşte definitiv în legătură cu excluderea membrilor S.R.M.;
  • alte atribuţii prevăzute de lege sau statut.

Art. 13.Consiliul Naţional este constituit din:

 • membrii de drept
 • membrii aleşi

Membrii de drept sunt: membrii Comitetului Director SRM, Preşedinţii în funcţiune, ai filialelor SRM şi câte un vicepreşedinte nominalizat de către filiale.
Membrii aleşi sunt propuşi de către filiale dintre personalităţile medicale, dintre membrii marcanţi ai SRM şi din alte personalităţi medicale de prestigiu, fără ca numărul acestora să depăşească  două cincimi din totalul Consilului Naţional.
Consiliul Naţional se intruneşte o dată pe an în şedinţă ordinară, de regulă în luna Decembrie a anului respectiv. Consiliul Naţional se poate intruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la solicitarea scrisă a preşedintelui S.R.M., a Comitetului Director sau a 2/3 din membrii Consiliului Naţional. Data la care se ţine şedinţa ordinară a Consiliului Naţional este anunţată la şedinţa anterioară a acesteia.

Art. 14. Consiliul Naţional are următoarele atribuţii:

  • alege preşedintele SRM, după care alege membrii Comitetului Director dintre membrii săi;
  • Consiliul Naţional asigura punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;
  • conduce şi coordoneaza activitatea S.R.M. între şedinţele Adunării Generale;
  • aprobă raportul de activitate pe perioada anterioară prezentat de către Comitetul Director;
  • analizează modul de apariţie a publicaţiilor S.R.M. şi hotărăşte măsuri pentru îmbunătăţirea acestora;
  • aprobă constituirea de filiale şi confirmă conducerea filialelor precum şi activităţi cu scop lucrativ.

Art. 15. a. Comitetul Director al SRM-ului este alcătuit din: preşedinte, care în acelaşi timp este şi preşedintele SRM, vicepreşedinţii SRM, secretarul general al SRM şi trezorierul S.R.M.
b. Membrii Comitetului Director sunt aleşi pe patru ani de către membrii Consiliului Naţional dintre membrii Consiliului Naţional.
c. Comitetul Director coordonează şi răspunde de întreaga activitate a S.R.M. în intervalul dintre şedinţele Consiliului Naţional şi are următoarele atribuţiuni:

 • dezbate si aproba statutul şi actul constitutiv al S.R.M., modificările şi completările acestora; aprobă insemnele S.R.M.; aprobă organigrama S.R.M.;
 • aprobă localitatea şi adresa unde este sediul S.R.M. sau schimbarea sediului acestuia;
 • aproba afilierea sau colaborarea cu organizaţii nationale şi internationale similare;
 • alege şi revocă membrii săi (membrii aleşi) propuşi de către filialele S.R.M.;
 • alege şi revocă membrii comisiei de cenzori;
 • aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil si execuţia bugetară, şi prezintă proiectul de activitate financiară pentru anul viitor;
 • propune Consiliului Naţional spre validare înfiinţarea de noi filiale;
 • decide asupra pierderii calităţii de membru al S.R.M.;
 • aprobă locul, data, tematica, modul de desfăşurare şi durata congreselor si altor forme de manifestări ştiintifice naţionale sau/şi cu participare internaţională, precum şi tot ceea ce este în legătură cu acestea;
 • propune filialelor tematica de cercetare orientativă şi un proiect de program de activitate ştiinţifică şi profesională;
 • elaborează alte atribuţii prevăzute în statut sau hotărâte de adunarea generală;
 • decide pentru anul următor cuantumul cotizaţiei anuale şi al abonamentului la revista societăţii.

d. În situaţii deosebite care impun hotarâri urgente şi de importanţă mare pentru activitatea SRM se poate convoca un Comitet Director Lărgit la solicitarea presedintelui SRM sau a 2/3 din membrii Comitetului Director, care hotărăşte în consecinţă. Comitetul Director Lărgit are în alcătuirea sa: membri Comitetului Director şi preşedinţii de filiale.

Art. 16.  Preşedintele S.R.M este ales de Consiliul Naţional dintre membrii săi şi reprezintă S.R.M. în relaţiile cu oficialităţile statului, cu instituţiile medicale şi ştiinţifice, precum şi cu terţii şi are următoarele atribuţii:

 • convoacă şi conduce lucrările Comitetului Director, al Consiliului Naţional şi Adunării Generale;
 • coordonează şi conduce activitatea curentă a S.R.M. între două şedinţe ale Comitetului Director şi propune spre aprobare Consiliului Naţional şi Comitetului Director problemele de competenţa acestora.
 • aprobă împreună cu trezorierul, cheltuielile curente ale S.R.M., între doua şedinţe ale Comitetului Director;
 • pregateşte, împreună cu secretarul general, reuniunile Comitetului Director, ale Consiliului Naţional şi ale Adunării Generale;
 • informeaza Consiliul Naţional şi Comitetul Director despre activitatea desfaşurată între două şedinţe ale acestora;
 • desemnează un locţiitor pe o perioadă determinată dintre vicepreşedinţii Comitetului Director pentru a-l înlocui în absenţa sa;
 • coordonează împreună cu secretarul general apariţia şi editarea revistei S.R.M.

Art. 17. VicepreşedinţiiS.R.M. conlucrează direct cu Preşedintele pentru rezolvarea problemelor curente.

Art. 18.  Secretarul general al S.R.M. are urmatoarele atributii:

 • sprijină preşedintele în rezolvarea problemelor curente ale S.R.M.;
 • sprijină preşedintele în pregătirea întrunirilor Comitetului Director, Consiliului Naţional şi Adunării Generale ale S.R.M.;
 • raspunde de arhivarea documentelor S.R.M. şi de evidenţa membrilor;
 • coordonează comunicarea între membrii filialelor S.R.M. şi relaţia acestora cu  conducerea S.R.M.;
 • întocmeşte împreună cu preşedintele şi prezintă în lipsa acestuia raportul Consiliului Naţional în legatură cu activitatea desfăşurată între Adunările Generale ale S.R.M.
 • conlucrează şi coordonează împreună cu preşedintele SRM apariţia şi editarea revistei S.R.M.

 

CAPITOLUL IV - Membrii S.R.M.

Art. 19.  S.R.M. cuprinde urmatoarele categorii de membri:
a. Membri titulari
b. Membri de onoare
c. Membri asociaţi

a. Membrii titularii
Membrii titulari sunt reprezentati de specialiştii care lucrează în domeniul morfologiei normale şi patologice şi a căror cerere scrisă a fost aprobată şi confirmată de către conducerea filialelor S.R.M. şi care sunt la curent cu plata cotizaţiei. Pentru a fi membru titular plata cotizaţiei este obligatorie.
Membrii titulari au drept de vot deliberativ. În funcţiile de conducere ale S.R.M. pot fi aleşi numai membri titulari.

b. Membrii de onoare
Membrii de onoare se nominalizează de către Comitetul Director, dintre persoanele cu înaltă pregătire ştiinţifică şi profesională din ţară şi din străinătate, cu merite deosebite în domeniul morfologiei normale şi patologice.
Pentru a fi membru de onoare este necesară o propunere din partea unui membru al Consiliului Naţional şi validarea de către majoritatea simplă a membrilor Comitetului Director. Membrii de onoare sunt aleşi pe viaţă, nu au drept de vot şi nu plătesc cotizaţie.

c. Membrii asociaţi
Membrii asociaţi sunt specialişti din alte domenii medicale înrudite cu  domeniul morfologiei. Membrii asociaţi sunt persoane fizice şi/sau juridice care aduc servicii importante sau acordă sprijin material S.R.M. (sponsorizare, donaţii ş.a.). Primirea membrilor asociaţi se realizează în aceleaşi condiţii ca a membrilor de onoare. Nu au drept de vot si nu plătesc cotizaţie.
Nominalizarea membrilor asociaţi se face de către Comitetul Director.

CAPITOLUL V - Drepturile şiobligaţiile membrilor S.R.M. Retragerea  din  S.R.M.

Art. 20.  MembriiS.R.M. au următoarele drepturi:

  • să participe la Adunările Generale ordinare şi extraordinare ale S.R.M;
  • să facă propuneri privind activitatea S.R.M.
  • să participe la actiunile organizate de S.R.M., precum şi la manifestări ştiinţifice cu caracter internaţional;
  • să aibe acces la informaţiile din baza de date a S.R.M.;
  • să publice şi să aibă acces la revistele şi publicaţiile SRM;
  • să propuna candidaţi pentru bursele şi premiile S.R.M. cu aprobarea ulterioară a Comitetului Director.

Art. 21.  Membrii S.R.M. au urmatoarele obligaţii:

   • să respecte statutul, hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale S.R.M.;
   • să plătească cotizaţia anuală;
   • să activeze pentru realizarea scopurilor S.R.M.;
   • să îndeplinească obligaţiile care vor fi stabilite prin hotărârile Adunării Generale şi a conducerii S.R.M.;
   • să apere interesele S.R.M. şi să sprijine desfăşurarea activităţilor acesteia în ţară şi străinătate;
   • să participe la activităţile şi manifestările ştiinţifice organizate de S.R.M.

Art. 22.  Calitatea de membru al S.R.M. se poate pierde în următoarele condiţii:

   • la cerere;
   • prin neplata cotizaţiei timp de doi ani consecutiv;
   • prin deces;
   • prin excludere; Comitetul Director poate decide excluderea sau suspendarea unui membru pentru acte reprobabile sau pentru nerespectarea prevederilor Statutului S.R.M. Împotriva acestei decizii se poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Contestaţia se evaluează de către Consiliul Naţional al S.R.M.

CAPITOLUL VI Patrimoniul S.R.M.

Art. 23. Patrimoniul iniţial al S.R.M. este constituit de 12.000.000 lei. Această sumă reprezintă cotizaţii ale membrilor societăţii, anterioare constituirii prezentului act.

Art. 24.  Patrimoniul S.R.M. şi veniturile S.R.M. sunt constituite din:

  • patrimoniul iniţial;
  • cotizaţiile membrilor;
  • dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
  • donaţii, sponsorizări sau legate;
  • subvenţii, alocaţii, obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
  • fonduri rezultate din contracte de cercetare;
  • granturi obţinute de la organisme internaţionale, instituţii private sau de stat româneşti şi/sau străine;
  • alte venituri permise de lege.

Art. 25.  Cotizaţiile:

  • cotizaţia este obligatorie pentru toţi membri titulari. Neplata cotizaţiei timp de 12 luni poate duce la suspendarea dreptului de membru titular. Neplata cotizaţiei timp de 24 luni este considerată autoexcludere.
  • cuantumul cotizaţiei anuale este stabilit de Comitetul Director cu ocazia ultimei şedinţe din anul anterior şi se comunică membrilor în publicaţia de specialitate şi pe alte căi;
  • cotizaţia se încasează la nivelul fiecărei filiale de către trezorierul acesteia. Din totalul încasărilor 20% se opreşte pentru a acoperi cheltuielile activităţilor de la nivelul filialelor S.R.M., iar restul de 80% se depune la trezorierul Comitetului Director al S.R.M.;
  • preşedinţii filialelor S.R.M. şi trezorierii flialelor S.R.M. au obligaţia de a ţine evidenţa fondurilor consumate şi a documentelor justificative care vor fi depuse la trezorierul societăţii S.R.M între 05-15 decembrie ale anului respectiv, astfel încât centralizarea la nivel central să fie finalizată până la 25 decembrie ale anului respectiv.

Art. 26. TrezorierulS.R.M. are următoarele atribuţii:

   • tine evidenţa cheltuielilor şi a mobilizării fondurilor S.R.M.;
   • este în legătură directă şi permanentă cu preşedintele sau înlocuitorul acestuia,  în problemele financiare ale S.R.M.;
   • propune Comitetului Director spre aprobare proiectul anual de buget de venituri şi cheltuieli;
   • prezintă anual Comitetului Director raportul privind execuţia bugetară;
   • raspunde de încasarea cotizaţiilor şi se preocupă de colectarea de fonduri.

Art. 27.a. Comisia de cenzori  a S.R.M. este alcătuită din trei membrii: preşedinte, vicepreşedinte şi secretar. Cei trei membrii ai Comisiei de Cenzori sunt nominalizaţi pentru fiecare funcţie de către Comitetul Director.
b. Comisiade cenzoria S.R.M. supraveghează întreaga gestiune a S.R.M., tinerea evidenţelor financiare şi urmăreşte comformarea, din punct de vedere financiar, cu prevederile legale în vigoare a întregii activităţi a S.R.M. şi prezintă Comitetului Director la prima şedinţă din anul următor, situaţia financiară. Comitetul Director decide în funcţie de datele prezentate descărcarea de gestiunea respectivă a celor în cauză.
c. Comisiade cenzori întocmeşte rapoarte pe care le prezintă la şedinţele Comitetului Director. Toate aspectele constatate, însoţite de propunerile pe care le consideră necesare, vor fi cuprinse într-un raport care se prezintă la şedeinţele Adunării Generale şi Consiliului Naţional.
d. La nivelul fiecărei filiale a S.R.M. se constituie câte o comisie de cenzori a filialei aleasa, structurată şi cu aceleaşi atribuţii ca şi comisia de cenzori a S.R.M.

 

CAPITOLUL VII - Filialele

Art. 28. S.R.M. este constituită din 11 filiale reprezentând centrele universitare medicale din România cu zona teritorială adiacentă (Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, Oradea, Sibiu, Tg.-Mureş, Timişoara). Filialele sunt constituite şi, în viitor, se pot constitui pe baza hotărârii membrilor acestora şi în baza voinţei libere exprimate a cel puţin trei membrii care pot fi medici practicieni, personal didactic şi/sau cercetători ştiinţifici din domeniile Anatomie, Embriologie, Citologie, Biologie celulară, Genetică medicală, Histologie, Morfopatologie şi din domenii apropiate.

Art. 29.a. Filiala este constituită din membri titulari.
b. Filiala este parte constitutivă a S.R.M. şi nu are personalitate juridică.
c. Conducerea filialei S.R.M. este realizată de un Birou de Conducere al filialei constituit dintr-un număr impar de membri (5-7 membri) care îndeplinesc următoarele funcţii: preşedinte, vicepreşedinte/ţi, secretar, trezorier.
d. Prezentul statut este recunoscut şi este obligatoriu pentru  toate filialele.

 

CAPITOLUL VIII - Dispoziţii generale

Art. 30. Durata unui mandat de preşedinte S.R.M., desecretar general S.R.M. şide preşedinte de filială S.R.M., este de  patru ani, o persoană nu poate îndeplini aceeasi funcţie mai mult de doua mandate complete şi consecutive.
Hotărârile, la toate nivelurile de organizare ale S.R.M., se decid după o discuţie prealabilă, şi prin votul deschis al majorităţii celor prezenţi. Votul preşedintelui, în caz de balotaj, decide majoritatea. Şedinţele, la orice nivel ierarhic: filială, Adunare Generală, Consiliu Naţional, Comitet Director, sunt statutare dacă cei prezenţi reprezintă jumătate plus unu din totalul membrilor. Dacă la şedinţă, indiferent la ce nivel se ia decizia, nu s-a constituit cvorumul necesar pentru a fi legal constituită, se convoacă, în termen de cel mult 30 de zile, în aceleaşi condiţii, o noua şedinţă care va decide în problemele de pe ordinea de zi originală cu numărul participanţilor membrilor titulari prezenţi. Convocarea pentru şedinţe se face verbal, telefonic sau în scris. Cele discutate şi hotărârile şedinţelor, se consemneaza în procesul verbal al şedinţei, într-un registru destinat acestui scop. Procesele verbale de la şedinţe trebuie datate, înseriate şi semnate, la sfârşit, pentru conformitate de cei care au participat. Se arhivează.

Art.31. S.R.M. se dizolva:
a) de drept;
b) prin hotărârea Judecătoriei competente;
c) prin hotărârea Adunarii Generale a S.R.M.

Art. 32.   S.R.M. se dizolva de drept prin:
a) imposibilitatea constituirii Adunarii Generale în conformitate cu Statutul S.R.M., dacă aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data când, potrivit Statutului, trebuia constituita;
b) reducerea numărului de asociaţi sub limita legală de trei membri.

Art. 33.  S.R.M. se dizolva prin hotarare judecatorească la cererea oricărei persoane interesate şi îndreptăţite:
a) cand scopul sau activitatea sa au devenit ilicite;
b) cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite;
c) cand S.R.M. urmareste alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
d) cand S.R.M. a devenit insolvabila.

Art. 34. S.R.M. se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale care numeste si lichidatorii. In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul verbal in forma autentica se depune la Judecatorie in a carei raza îşi are sediul S.R.M.

Art. 35. Patrimoniul S.R.M. rămas dupa lichidare va fi atribuit prin hotărârea Comitetului Director unor (unei) alte societăţi ştiinţifice sau profesionale cu scop identic sau asemănător, în condiţiile legii.

Art. 36. Dispoziţiile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

Pentru indeplinirea tuturor formalităţilor necesare dobândirii personalităţii juridice de catre S.R.M.,inscrierea acesteia in Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al .................................. precum şi ale instituţiilor publice abilitate de lege, inclusiv deschiderea contului bancar la o bancă comercială este împuternicit secretarul general în funcţiune, domnul prof. univ. dr. Laurenţiu MOGOANTĂ.

 

 

Semnătura membrilor fondatori

 

Prof. univ. dr. Florin BOGDAN
Prof. univ. dr. Laurenţiu MOGOANTĂ
Conf. univ. dr. Cristiana SIMIONESCU
Conf. univ. dr. Iuliana NICOLESCU
Şef lucr. dr. Claudiu MĂRGĂRITESCU
Medic primar dr. Violeta COMĂNESCU

www.000webhost.com